Οι στόχοι του Κέντρου Αριστείας είναι οι εξής:

  • Προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη σε διασύνδεση με τους πυλώνες/στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία) που έχουν τεθεί από τη Global Agenda 2030 και τη συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, την οποία έχει αποδεχθεί η Ε.Ε. χρηματοδοτώντας μέτρα για τη καταπολέμηση των επιπτώσεων της, και για την εφαρμογή πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

  • Διασύνδεση θαλάσσιου χώρου, παράκτιας ζώνης και νήσων μέσα από ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση (περιβαλλοντική, τεχνοοικονομική, χρηματοοικονομική) για τη προώθηση έργων υποδομής (λιμάνια, μαρίνες, εμπορευματικά κέντρα) και παραγωγής ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές, αγωγοί μεταφοράς), τουριστικών υποδομών (μαρίνες, ξενοδοχειακές μονάδες), αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών, βιο-διυλιστηρίων, διαχείρισης αποβλήτων, ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας ένα διεπιστημονικό πόλο καινοτομίας και διασύνδεσης με την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

  • Επίτευξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης μέσω της ασφαλούς και αειφόρου εκμετάλλευσης των Θαλάσσιων Πόρων (ορυκτών, υδρογονανθράκων, ανόργανων υλικών, βιοδραστικών συστατικών για ανάπτυξη φαρμάκων, καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής, ενέργειας), της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, αλλά και των Υπηρεσιών των Παράκτιων / Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την Καλή Περιβαλλοντική Κατάστασή τους (Good Environmental Status), σκοπός που εξυπηρετείται με την προώθηση της Νησιωτικής Πολιτικής και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού των θαλάσσιων / παράκτιων / νησιωτικών δραστηριοτήτων.

  • Ενίσχυση της γνώσης για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον μέσω της ενίσχυσης της ωκεανογραφικής έρευνας και τη συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων με σκοπό τον μετριασμό των ενδεχόμενων πιέσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τελικά την αειφόρο διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

  • Ορθή εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου (Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ενσωμάτωσή τους, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της θάλασσας, Δίκαιο Περιβάλλοντος) για την αειφόρο ανάπτυξη των πόρων, της Ναυτιλίας, αλλά και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα την πρωτοβουλία ή σύμπραξη για τον εκσυγχρονισμού του νομοθετικού καθεστώτος, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την άρση των συγκρούσεων μεταξύ των προαναφερθέντων κλάδων που συχνά παρακωλύουν αναπτυξιακά σχέδια. Επίσης την χρήση των νέων οικονομικών μοντέλων και εργαλείων για την αξιολόγηση ακολουθούμενης πορείας (σχέση νομικού πλαισίου-οικονομίας).

  • Ανάπτυξη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την κατάρτιση εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων προγραμματισμού/διοίκησης/χρηματοδότησης, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγής (ειδών και υπηρεσιών), της οργάνωσης της ναυτιλίας, των πηγών ενέργειας, και της ανάδειξης νέων προϊόντων (π.χ., «έξυπνα» Λιμάνια και Πλοία), στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, την διασύνδεση της γαλάζιας ανάπτυξης με άλλες κάθετες δραστηριότητες και υπηρεσίες (π.χ., «έξυπνες πόλεις», εφοδιαστική αλυσίδα),τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων ανάδειξης οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό αλλά και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.

  • Ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος μέσω της αξιοποίησης – ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της νησιωτικότητας και της αειφόρου εκμετάλλευσης του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος (παραλίες, αμμοθίνες, σπάνια ή προστατευόμενα είδη, καταδυτικός τουρισμός κλπ.), της ακτοπλοΐας, της φιλικής προς το περιβάλλον και τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες θαλάσσιας περιήγησης και των μαρινών για τουριστικά σκάφη.

  • Παρέμβαση του ΕΚΠΑ σε στόχους Γαλάζιας Ανάπτυξης, Γαλάζιας Οικονομίας, Νησιωτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας, Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

  • Ανάληψη Εκπαιδευτικής Δράσης προς φορείς του δημόσιου (κυβέρνηση, οργανισμοί του δημοσίου και ΟΤΑ) και του ιδιωτικού φορέα (επιχειρήσεις, ιδιωτικοί φορείς), σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη – Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

  • Συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς και την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.